Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Łańcucie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 848). Trwają prace w zakresie dostosowania zawartości strony do wymagań ustawy. Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

 

Status pod względem zgodności

 

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (poziom AA)
  • Section 5082

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

 

Kompatybilność

 

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

 

Wygląd

 

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

 

Skróty klawiaturowe

 

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Pomoc w nawigacji

 

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Konrad Magdoń, adres poczty elektronicznej informatyk@lancut.sr.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Data publikacji strony internetowej oraz jej ostatniej istotnej aktualizacji

 

Data publikacji strony internetowej: 2015.02.12
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.19

 

Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny i informacji uzyskanych od producenta strony.

 

Dane teleadresowe ze wskazaniem danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej w zakresie dostępności cyfrowej

 

Sąd Rejonowy w Łańcucie
ul. Grunwaldzka 10
37-10 Łańcut
e-mail: sekretariat@lancut.sr.gov.pl
tel. +48 17 224 23 23


Osoba odpowiedzialna: Konrad Magdoń
e-mail: informatyk@lancut.sr.gov.pl
tel. +48 224 23 00

 

Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych

 

Do Sądu Rejonowego w Łańcucie prowadzą dwa wejścia od strony wschodniej i zachodniej budynku. Budynek jest wolnostojący, pięciokondygnacyjny. Do głównego wejścia od strony zachodniej prowadzą schody. Przy wejściu od strony wschodniej (NMOW-u) znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie kondygnacje Sądu poprzez platformę przyschodową. Pracownik Sądu po otrzymaniu informacji o konieczności transportu osoby niepełnosprawnej ruchowo kieruje ją do wejścia od strony wschodniej gdzie za pomocą platformy przyschodowej może się dostać do każdego pomieszczenia Sądu. Istnieje możliwość skorzystania z wózka inwalidzkiego będącego na wyposażeniu Sądu Rejonowego w Łańcucie. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

 

Nie jest dostępna

 

Informacja o możliwości powiadamiania o braku dostępności cyfrowej

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaką stronę internetową lub jej część chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łańcucie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-09-21 12:45
Opublikowany przez: Konrad Magdoń
Aktualizowany dnia: 2022-08-17 11:06
Aktualizowany przez: Konrad Magdoń
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 174