Dyrektor Sądu

Obowiązki Dyrektora Sądu Rejonowego w Łańcucie pełni Pan:

Maciej Szewczyk

Dyrektor Sądu Okręgowego w Rzeszowie


pok. 254
tel. (17) 875 63 23
adres e-mail: dyrektor@rzeszow.so.gov.pl

 

 

 1. Kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych.
 2. Wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach.
 3. Jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu (z wyłączeniem sędziów, asystentów sędziów, kierownika i specjalistów OZSS oraz kuratorów sądowych).
 4. Określa, w porozumieniu z Prezesem, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk w wydziałach sądu, na których są zatrudniani pracownicy sądu (z wyłączeniem sędziów, asystentów sędziów i kuratorów sądowych).
 5. Reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.
 6. Dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 83a ust. 2 tej ustawy.
 7. Wykonuje zadania dyrektora w sądach rejonowych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego, w których nie ma stanowiska dyrektora.
 8. Do zadań i kompetencji Dyrektora - w Sądzie Okręgowym i w sądach rejonowych z obszaru właściwości, w których nie ma stanowiska dyrektora - należy w szczególnoś
  1. przygotowywanie, przy współpracy z Dyrektorem Sądu Apelacyjnego,  projektu planu finansowego oraz planu finansowego  sądu, a następnie wykonanie budżetu sądu,
  2. przygotowanie projektu planu i planu wydatków w układzie zadaniowym sądu, a następnie wykonywanie budżetu sądu w układzie zadaniowym,
  3. opracowywanie w porozumieniu z Dyrektorem Sądu Apelacyjnego, harmonogramu realizacji budżetu sądu,
  4. dysponowanie rachunkiem bieżącym sądu, z wyodrębnieniem rachunku dochodów i wydatków oraz rachunkami pomocniczymi,
  5. sprawowanie nadzoru i kontroli przebiegu wykonania zadań określonych w planie finansowym sądu oraz przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
  6. zapewnienie funkcjonowania wewnętrznej kontroli zarządczej w sądzie w obszarach określonych w art. 31a § 1 pkt 2 ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych,
  7. organizowanie właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji planu finansowego oraz planu wydatków w układzie zadaniowym w sądzie, dokonywanie ich kwartalnej oceny oraz przekazywanie jej wraz z niezbędnymi wnioskami Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego,
  8. uczestniczenie w opracowywaniu projektów programów wieloletnich w zakresie dotyczącym sądu,
  9. podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu,
  10. prowadzenie działalności inwestycyjnej,
  11. wykonywanie czynności z zakresu gospodarki znakami opłaty sądowej,
  12. zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania przedmiotów złożonych do sądu lub zatrzymanych oraz przeprowadzanie kontroli stanu magazynowego przechowywanych przedmiotów,
  13. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą jednostek organizacyjnych sądu, niezwiązanych bezpośrednio z działalnością orzeczniczą tj.:
   • Oddziału Finansowego,
   • Oddziału Kadr (w zakresie spraw pracowników sądu z wyłączeniem sędziów,  asystentów sędziów, kierownika i specjalistów OZSS  oraz kuratorów sądowych),
   • Oddziału Gospodarczego,
   • Oddziału Informatycznego,
   • Oddziału Administracyjnego (w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych),
   • Biura Obsługi Interesantów (w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych),
   • Głównego Księgowego,
   • Audytora Wewnętrznego (w zakresie wykonywania zadań w obszarach określonych w art. 31a § 1 pkt 2 ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych),
   • Samodzielnego Stanowiska ds. Realizacji Ustawy o Zamówieniach Publicznych,
   • Inspektora ds. BHP (w zakresie zadań przypisanych Dyrektorowi),
  14. nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych sądu niezwiązanych bezpośrednio z działalnością orzeczniczą,
  15. koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych sądu oraz organizowanie, w porozumieniu z Prezesem Sądu, współpracy pomiędzy wydziałami orzeczniczymi i pozostałymi jednostkami organizacyjnymi sądu,
  16. odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
  17. odpowiedzialność za przestrzeganie zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów,
  18. zapewnienie ławnikom odpowiednich warunków pracy, oraz narzędzi pracy, które umożliwią wykonanie ich obowiązków orzeczniczych.
  19. współpraca z Krajowa Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkoleń oraz organizacja szkoleń podległych pracowników 
  20. wykonywanie inne czynności przewidziane w przepisach szczególnych.
 9. Dyrektor  podlega służbowo Prezesowi, z zastrzeżeniem art. 177 § 4 ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych.
 10. W zakresie zadań i kompetencji dysponowania budżetem sądu oraz sprawowania kontroli gospodarki  finansowej i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – podlega Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego.
 11. Jeżeli Dyrektor nie pełni obowiązków służbowych, zastępstwo w tym względzie pełni upoważniona osoba, przejmując wówczas zadania i kompetencje Dyrektora, wynikające z upoważnienia.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łańcucie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-01-12 08:31
Opublikowany przez: Konrad Magdoń
Aktualizowany dnia: 2023-07-20 13:00
Aktualizowany przez: Konrad Magdoń
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 4 890