Skargi i wnioski

Prezes Sądu Rejonowego  przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki od godz. 9:30 do 12:30.

 

 

Zasady składania oraz rozpatrywania skarg reguluje Rozdział 5a Prawa o ustroju sądów powszechnych /Dz.U.01.98.1070/ oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych /Dz.U. z dnia 16 maja 2012r. poz. 524/ oraz Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.2000.98.1071/, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 /Dz.U.02.5.46/

 

Powyższe uregulowania określają zakres i zasady rozpoznawania skarg w następujący sposób:

 

1. Skargi i wnioski przyjmują pracownicy biura podawczego lub sekretariatu prezesa sądu

 

2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu.

 

3. W protokole, o którym mowa w p.2 zamieszcza się datę wniesienia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi lub wniosku oraz, w razie potrzeby, sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.

 

4. Protokół jest podpisywany przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek.

 

5. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

 

6. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

 

7. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.

 

8. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa w p.7, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.

 

9. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

 

10. Skargi i wnioski niezawierające danych personalnych wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

11. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić, czego ona dotyczy, wzywa się skarżącego do uzupełnienia w terminie dni 7 z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania

 

12. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

 

13. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.

 

14. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy działalności administracyjnej sądu, organ właściwy do ich rozpatrzenia, uznając skargę lub wniosek za uzasadniony, podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.

 

15. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie,

 

16. Prezes sądu  w razie stwierdzenia uchybień może polecić osobom za nie odpowiedzialnym usunięcie uchybień oraz przyczyn ich powstawania.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łańcucie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-01-12 16:51
Opublikowany przez: Konrad Magdoń
Aktualizowany dnia: 2018-10-05 10:52
Aktualizowany przez: Konrad Magdoń
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 2 753